EkoBab

EkoBab
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Od roku 2004 působíme jako firma zaměřená na mobilní svoz, třídění, likvidaci a recyklaci odpadů.

Nyní na základě přijetí strategického rozhodnutí a současně využití výhodných podmínek podnikatelských prostor působíme v bývalém areálu vojenské posádky v Mikulovicích. Podobná podnikatelská aktivita ve spádové oblasti není zaznamenána. Důležitým hlediskem, majícím své nezastupitelné místo v našem  je skutečnost naplnění myšlenky ochrany životního prostředí v rozsáhlé lokalitě chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Vysvětlení pojmu recyklace:
 
Recyklace čili opětovné využití je zcela obecně vzato postup, kterým se dospěje k využití energie a materiálové podstaty výrobku po ukončení jeho životnosti. Z toho vyplývá, nejvyšší ekonomický efekt přináší recyklace výrobků obsahujících materiály s velkým rozdílem mezi energetickými nároky na jejich výrobu a energetickou náročností jejich opětovného přepracování.


Vzhledem k tomu, že základem ekonomického efektu recyklace je využití energetické potenciálu recyklovaného materiálu, má recyklace také nemalý ekologický význam. Dostatečně vysoký rozdíl mezi energetickou spotřebou výroby panenského polymeru a přepracováním použitého materiálu stejně jako ropná (tj. z hlediska přírodních zdrojů neobnovitelná a tedy perspektivně stále dražší) materiálová báze plastů jsou nutným předpokladem pro efektivní zhodnocení plastového odpadu.

Tyto příznivé okolnosti jsou však komplikovány skutečností, že většina objemu odpadní suroviny pochází z druhově netříděného komunálního sběru a sestává z poměrně vysokého počtu vzájemně nesmísitelných druhů polymerů. Z výsledků různých šetření vyplývá, že přibližně 60% všech vyrobených plastů přejde ve formě výrobků po ukončení své životnosti do komunálního odpadu.
Druhy recyklovatelných surovin, které zpracováváme:

  • komunální tříděný plastový odpad z obcí a podnikajících fyzických a právnických osob, které je nutné roztřídit podle druhu na jednotlivé komodity

  • tvrdé průmyslové plasty, jako např. PP, PE, HDPE, PS, HIPS, ABS, SB, POM, PPO, PA, PA6, PBT, PC – vše ve formě kusových výrobků, zmetků z výroby nebo již drtí těchto materiálů, které jsou následně mechanicky drceny, plněny do velkoobjemových vaků a expedovány zákazníkům

  • měkké nápojové PET lahve z komunálního odpadu, pod kódem 15 01 02 Plastové obaly, (popř. PET v jiné formě, zařazen pod kódem 20 01 39 Plasty), dodané právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami. Lahve jsou lisované do balíků o rozměrech cca. 1x1x1m, tříděné podle jednotlivých barev. Tyto balíky jsou uloženy ve skladové hale s betonovým podkladem (celková kapacita cca. 6.000 tun). obalové folie LDPE, LLDPE – lisované do balíků

  • polystyren – EPS - hlavním zdrojem polystyrenových odpadů tvoří u obalového materiálu ledničky, pračky, televizory, počítače, mikrovlnné trouby, videa, radiomagnetofony, Hi-Fi věže atd. Dále pak odpady ze stavební činnosti, odpady z demolic staveb, odpady z výroby panelů, přířezů atd.

  • papír – rozdrcením, úpravou a následným slisováním za pomocí technologického vybavení jsou finálním výstupem papírové brikety. Na základě zpracovaných studií Vysoké školy chemicko-technologické a textu Vyhlášky č. 482/2005 Sb. je toto druhotné využití papíru definováno, jako biopalivo, svými parametry srovnatelné s dřevěnými briketami.


 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky